آزمایش های مورد نیاز برای تکیه گاه های اصطکاکی پاندولی

دو پروتوکل اصلی آزمایش وجود دارد که می بایست بر تجهیزات جداساز لرزه ای اجرا شود. اولین مورد آزمایش های نمونه اولیه (Prototype Tests) و دومین مورد، آزمایش های کنترل تولیدات کارخانه (Production Test) می باشد. بر اساس استاندارد EN 15129 آزمایش های نمونه اولیه به ازای هر تیپ مختلف از تجهیزات جداساز، بر دو نمونه با ابعاد واقعی اجرا می شود. اگر برای دو تجهیز متفاوت اختلاف میان ظرفیت بار محوری، ظرفیت جابجایی و مقادیر شعاع انحناء کمتر از 20% باشد، این اجازه وجود دارد که آزمایش های نمونه اولیه فقط برای یکی از این دو انجام شود. در آزمایش های نمونه اولیه، تجهیزات جداساز تا مرزهای عملکردیشان و نیروی محوری و سرعت های متفاوت، بارگذاری می شوند؛ بنابراین استفاده از جداسازهایی که تحت این آزمایش ها قرار گرفته اند، توصیه نمی شود. به عنوان نتیجه ای از آزمایش های نمونه اولیه، عملکرد تجهیزات جداساز مطابق مقررات و استانداردها کنترل شده و در انتهای ارزیابی قبول یا رد می شوند.

دیگر پروتوکل آزمایش که نیاز از بر تجهیزات جداساز لرزه ای اجرا شود، آزمایش های کنترل تولیدات کارخانه (FPC) است. این آزمایش ها بر روی تجهیزاتی انجام می شود که با دستگاه های تولیدی کارخانه و به صورت انبوه، ساخته می شوند. به کمک این آزمایش ها، صحت عملکردی جداسازها و قابلیت اعتماد تولید انبوه، تحقیق و تأیید می گردد. مطابق استاندارد EN 15129، آزمایش های FPC می بایست بر روی 5% از کل جداسازهای تولید شده به ازای هر تیپ متفاوت جداسازهای اصطکاکی پاندولی، انجام شود. با این وجود برای برخی از پروژه ها، ممکن است آزمایش های FPC برای 100% جداسازهای تولیدی مورد نیاز باشد. بسته به کارفرما و پروژه، فرکانس نمونه برداری ممکن است تغییر کند.

آزمایش های مورد نیاز برای کنترل تولیدات کارخانه به همراه روش انجام آن‌ ها و معیارهای پذیرش، برای یک تکیه گاه اصطکاکی پاندولی با ظرفیت نیروی محوری Nsd و ظرفیت جابجایی dd، مطابق استاندارد EN 15129 در جدول زیر لیست شده است:

جدول تست جداساز لرزه ای پاندولی اصطکاکی

انتظار می رود که برای هر تیپ از جداسازهای اصطکاکی پاندولی، مشخصات تمام تجهیزات ساخته شده در تولید انبوه یکسان باشد. این موضوع را می توان کنترل نمود و مشکلات احتمالی را با انتخاب تصادفی جداسازها از بین جداسازهای تولیدی و انجام آزمایش های فوق بر روی آن‌ها، پیدا کرد. حداکثر انحراف نیروی برشی در بین نمونه های آزمایش شده، نباید بیش از %5± باشد. در نتیجه، با ارزیابی آزمایش های کنترل تولیدات کارخانه، نه تنها مشخصات اساسی جداسازها بررسی شده، بلکه قابلیت اعتماد سیستم تولید انبوه را نیز می توان کنترل نمود.

طبق معیارهای پذیرش، هیچ آسیب ظاهری یا خرابی نباید در هیچ یک از اجزای لغزنده جداساز اصطکاکی پاندولی وجود داشته باشد. بنابراین این تجهیزات را می توان پس از آزمایش های FPC دوباره استفاده کرد، و بنابراین جداسازهای آزمایش شده پس از آن که نتایج آزمایش ارزیابی و تأیید شد، بسته بندی شده و برای حمل و نقل آماده می شوند.

بسیار مهم و حیاتی است که پروژه ها به طریقی مؤثر و کارآمد کامل شوند. برای دستیابی به این هدف، آزمایش های FPC باید به سرعت و به شکلی صحیحی بر جداسازهای تولید شده، انجام شود. شرکت TiS با داشتن دستگاه های تست خود، قادر است تا آزمایشات کنترل محصولات تولیدی را برای طیف وسیعی از تجهیزات جداساز، در آزمایشگاه خود که دارای EN ISO 17025  می باشد، انجام دهد. این امر با حذف نیاز به برونسپاری تست ها و عدم نیاز به آزمایشگاه هایی خارج از کارخانه، به میزان قابل توجهی زمان تحویل را کاهش می دهد.

ظرفیت های دستگاه های تست کارخانه TiS:

  • ظرفیت نیروی محوری: 15000 کیلونیوتن
  • طرفیت نیروی افقی: 1500 کیلونیوتن
  • سرعت افقی بیشینه: 100 میلیمتر بر ثانیه
  • ظرفیت جابجایی افقی: 500± میلیمتر