محصولات

جداساز اصطکاکی پاندولی دو قوسی - TDP

TDP نوعی جداساز اصطکاکی پاندولی دو قوسی است که توسط شرکت TiS توسعه پیدا کرده است.TDP شامل دو صفحه مقعر با شعاع انحنای یکسان و یک المان لغزنده در مرکز است. بخش های بالایی و پایینی المان لغزنده، مشخصات یکسان داشته و شعاع انحنای آن نیز با صفحات لغزش برابر است. بنابراین صفحات  فوقانی و تحتانی در حین حرکت لغزشی نسبی، موازی هم باقی می مانند.

پخش ویدیو

لغزش به صورت همزمان روی هر دو سطح مشترک بین صفحات لغزش و المان لغزشی، اتفاق می افتد. در حین حرکت زلزله، تقاضای جابه جایی با لغزش دو مصالح مختلف بر سطوح مشترک، ارضاء می گردد. استهلاک انرژی نیز به واسطه نیرویی اصطکاکی محقق شده که یکی از نتایج لغزش است. مصالح در سطوح لغزشی عبارتند از:

  • ورق های فولاد ضد زنگ در طرف صفحات مقعر.
  • ماده اصطکاکی ویژه با نام ثبت شده ی ®Technoslide، که توسط TiS توسعه یافته و ثبت اختراع شده است، در طرف المان لغزنده

جداساز اصطکاکی پاندولی تک قوسی - TSP

TSP نوعی جداساز اصطکاکی پاندولی تک قوسی است که توسط TIS توسعه پیدا یافته است. TSP از دو صفحه مقعر با شعاع انحنای متفاوت و یک المان لغزنده در مرکز تشکیل شده است. بخش های بالایی و پایینی المان لغزنده، شعاع انحنای یکسانی با صفحات مقعر نظیر خود، دارند.

پخش ویدیو

یک سطح المان لغزنده TSP روی ورق صفحه مقعر فولادی قرار گرفته و ظرفیتی را برای تغییرمکان افقی مهیا می کند. این سطح همچنین دوره ی تناوب نوسان را تعیین می کند. سطح دیگر المان لغزنده به صفحه ای دیگر به گونه ای متصل شده که از حرکت افقی آن جلوگیری شود. این سطح تنها اجازه دوران را می دهد. به دلیل همزمانی حرکت افقی المان لغزنده بر روی صفحه مقعر و حرکت دورانی بین المان لغزنده و صفحه دیگر، صفحات مقعر فوقانی و تحتانی TSP، در حین حرکت زلزله، موازی باهم باقی می مانند.