پروژه مخازن ذخیره گاز دهلران​

همانطوری که می دانید حساسیت و اهمیت سطح عملکرد مورد نياز براي مخازن ذخیره نفت و گاز در زلزله صد ها برابر بیشتر از ساختمان هاي متداول و يا پر اهميتي همچون بيمارستان ها می باشد. شرکت TIS برنده طراحی و تامین جداگر های لرزه ای از نوع  FPS  برای مخازن  ذخیره ميعانات گازي سرد  C2 PLUS “10-TK-7101”  و ETHYLENE “10-TK-7201”   براي واحد الفین در مجتمع پتروشیمی دهلران (DPC) ميباشد.

 مالک: شرکت پتروشیمی دهلران

 پیمانکار اصلي: مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)  

پیمانکار فرعی مهندسي: مهندسی و طراحی صنایع انرژی (EIED)

طراح مخازن ذخيره سرد و سفارش دهنده جداگر های لرزه ای از نوع FPS: شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژي (HEDCO)